fbpx
Firma Świetliki - usługi porządkowe dla firm i domu
Regulamin usługi „opieka nad grobami”Regulamin Świadczenia Usługi „Opieki nad Grobami" – sprzątanie grobów

 1. Postanowienia Ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług „Opieki nad Grobami" przez Świetliki – firma sprzątająca, Leszek Sztefka (dalej zwanej „Firmą") oraz prawa i obowiązki Klienta korzystającego z tych usług.

1.2 Usługi świadczone przez Firmę obejmują:

 • Sprzątanie grobu i jego otoczenia
 • Usuwanie liści i zanieczyszczeń.
 • Mycie grobu
 • Układanie kwiatów, wiązanek, zapalenie zniczy – na specjalne życzenie klienta
 1. Zamówienia i Warunki Płatności

2.1 Zamówienia usługi “opieka nad grobami” można składać telefonicznie, osobiście, mailowo lub poprzez komunikator internetowy.

2.2 Istnieje możliwość wykupienia rocznego abonamentu usługi “opieka nad grobami”.

2.3 Warunki płatności ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta. Płatność za usługi powinna być uregulowana przed wykonaniem zlecenia(w przypadku usługi abonamentowej) lub bezpośrednio po wysłaniu zdjęć na adres email Zleceniodawcy

 1. Ceny Usług

3.1 Ceny usług są uzgadniane indywidualnie z Klientem i zależą od zakresu prac oraz częstotliwości świadczenia usług.

 1. Wykonanie Usługi

4.1 Firma zobowiązuje się do świadczenia usług „Opieki nad Grobami" z należytą starannością, zgodnie z umową zawartą z Klientem.

4.2 Czas wykonania usługi może być uzależniony od warunków pogodowych, co może wpłynąć na planowany harmonogram świadczenia usług..

4.3 Każdorazowo przed i po wykonaniu usługi Firma wykonuje zdjęcia nagrobka i jego otoczenia. które wysyła bezpłatnie na podany przez Klienta adres email lub komunikator internetowy.

 1. Czas Realizacji Zlecenia

5.1 Czas realizacji zlecenia jest ustalany indywidualnie z Klientem. Firma zobowiązuje się do przestrzegania ustalonego harmonogramu, jednakże może dojść do opóźnień z powodu warunków atmosferycznych. W tym przypadku termin wykonania usługi może ulec zmianie w terminie od 2-5 dni

 1. Reklamacje

6.1 Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące jakości wykonanych usług w terminie 48 godzin od momentu wysłania zdjęć z realizacji usługi.

6.2 Reklamacje należy składać na piśmie, mailowo, lub poprzez komunikator internetowy wysyłając zdjęcia oraz podając dokładny opis reklamacji. 

6.3 Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania i poinformowania Klienta o podjętych działaniach.

 1. Odpowiedzialność

7.1 Firma ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie świadczenia usług tylko w przypadku ich wyniknięcia z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania pracowników Firmy.

7.2 Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Klienta, siły wyższej, lub warunków atmosferycznych, które mogą wpłynąć na termin realizacji usługi.

 1. Postanowienia Końcowe

8.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.2 Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane tylko na piśmie i wymagają akceptacji obu stron.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2023 roku i jest ważny do odwołania.