fbpx
Firma Świetliki - usługi porządkowe dla firm i domu
Regulamin prania tapicerki, dywanów i wykładzinRegulamin Usług Prania Tapicerki, Dywanów i Wykładzin

  1. Postanowienia Ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług prania tapicerki i dywanów przez Świetliki – firma sprzątająca, Leszek Sztefka (dalej zwanej „Firmą") oraz prawa i obowiązki Klienta korzystającego z tych usług.

1.2 Usługi świadczone przez Firmę obejmują:

  • Pranie tapicerki meblowej.
  • Pranie dywanów i wykładzin.
  1. Zamówienia i Warunki Płatności

2.1 Zamówienia usług prania tapicerki i dywanów można składać telefonicznie, osobiście, mailowo lub poprzez komunikator internetowy

2.2 Warunki płatności ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta. Płatność za usługi powinna być uregulowana bezpośrednio po jego zakończeniu gotówką lub na podstawie wystawionej faktury w terminie 7  dni na wskazane konto Firmy.

  1. Ceny Usług

3.1 Ceny usług są uzgadniane indywidualnie z Klientem i zależą od rodzaju i wielkości pranych przedmiotów oraz stopnia zabrudzenia.

3.2 Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

  1. Wykonanie Usługi

4.1 Firma zobowiązuje się do świadczenia usług prania tapicerki, dywanów i wykładzin z należytą starannością, zgodnie z umową zawartą z Klientem.

4.2 Klient zobowiązuje się  przygotować dostateczną ilość miejsca do swobodnego świadczenia usługi.

4.3 Klient zobowiązuje się zapewnić  dostęp do ciepłej wody, odpływu kanalizacyjnego i  gniazd elektrycznych, które są niezbędne do wykonania usługi.

4.4 W przypadku prania dywanów w siedzibie Firmy należy dostarczyć przedmioty do prania po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na adres: Cieszyńska 29, Dzięgielów.

4.5 Istnieje możliwość odbioru  dywanów przez Firmę, w przypadku zamówienia takiej usługi należy do kosztów prania doliczyć każdorazowo 50 zł.

  1. Czas Realizacji Zlecenia

5.1 Czas realizacji zlecenia jest ustalany indywidualnie z Klientem. Firma zobowiązuje się do przestrzegania ustalonego harmonogramu.

5.2 W przypadku prania dywanów w siedzibie Firmy czas trwania usługi prania wraz z suszeniem wynosi od 7 – 14 dni.

  1. Reklamacje

6.1 Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące jakości wykonanych usług w terminie 24 godzin od dnia zakończenia świadczenia usług lub od momentu wyschnięcia tapicerki.

6.2 Reklamacje należy składać na piśmie, mailowo, lub poprzez komunikator internetowy wysyłając zdjęcia oraz podając dokładny opis reklamacji. 

6.3 Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania i poinformowania Klienta o podjętych działaniach.

  1. Odpowiedzialność

7.1 Firma ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie świadczenia usług tylko w przypadku ich wyniknięcia z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania pracowników Firmy.

7.2 Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Klienta lub w wyniku siły wyższej.

  1. Postanowienia Końcowe

8.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.2 Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane tylko na piśmie i wymagają akceptacji obu stron.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2023 roku i jest ważny do odwołania.